'N WEEVERKE

'n Weeverke, 'n jong, vlug weeverke al op z'n nuuw ketaaw* 
die trok al aon z'n touwke 
keek zuutjes naor z'n vrouwke 
en zong z'n douwderidouwke: 
"Gin brood, gin mik, 
ochod-ochod-ochod! 
goei weef, één keend, ochod-ochod-ochod!"

'n Weeverke, 'n aaw krom weeverke, al op z'n kaoi ketaaw, 
die schoof al op z'n bruukske 
en bromde-n-in z'n huukske: 
"et leeven is gin kuukske,
gin brood, gin mik, ochod-ochod-ochod! 
kaoi weef, streup kender,** ochod-ochod-ochod!"

* ketaaw: weefgetouw 
** ´n streup: ´n boel, veel